CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT Á
Địa chỉ: BT 48A Lâm Viên, KĐT Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Hạt giống rau

BÍ HẠT ĐẬU F1 (VA.898) 10gr
BÍ HẠT ĐẬU F1 (VA.888) 10 hạt
BÍ HẠT ĐẬU F1 (VA.888) 10GR
BÍ NGÔ MẬT CAO SẢN (VA.999) 10gr
BÍ NGÔ MẬT F1 FUJI (VA.880) 10gr
BÍ F1 FUTURE (VA.999) 10 hạt
BÍ F1 FUTURE (VA.999) 5GR
BÍ F1 FUTURE (VA.999) 10GR
BẦU SAO TRÁI DÀI F1 (VA.218) 10 hạt
BẦU SAO TRÁI DÀI F1 (VA.218) 5GR
BẦU SAO F1 (VA.217) 10 hạt
BẦU SAO F1 (VA.217) 5GR
BẦU LAI F1 (VA.72) 10 hạt
BẦU LAI F1 (VA.72) 5GR
BẦU HỒ LÔ CAO SẢN (VA.88) 20 hạt
MƯỚP HƯƠNG LAI F1 THÁI LAN 2G (VA.259)
MƯỚP HƯƠNG LAI F1 THÁI LAN 10 (VA.259)
MƯỚP HƯƠNG (NVA.036) 2gr
MƯỚP HƯƠNG F1 (VA.036) 5GR
MƯỚP HƯƠNG F1 THANH HOA 2G (VA.037)
MƯỚP HƯƠNG F1 THANH HOA 5G (VA.037)
KHỔ QUA RỪNG F1 2G (VA.NO - 1)
KHỔ QUA RỪNG F1 10G (VA.NO - 1)
KHỔ QUA F1 2G (VA.254)
KHỔ QUA F1 10G (VA.254)
HẠT GIỐNG LẶC LÈ F1 (VA.03) 5gr
HẠT GIỐNG LẶC LÈ OP (VA.04) 5gr
ĐU ĐỦ RUỘT ĐỎ F1 ĐÀI LOAN (VA.505) 20 hạt
ĐU ĐỦ RUỘT ĐỎ ĐÀI LOAN (VA.505) 10 hạt
CÀ TÍM LAI F1 (VA.78) 2gr
CÀ TÍM LAI F1 (VA.78) 5GR
CÀ BÁT TÍM LAI F1 (VA.04) 1gr